Atla

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda düzenlenen aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde, kişisel verilerinizin nasıl ve hangi amaçlarla işleneceği, gerektiğinde kimlere aktarılacağı ve sahip olunan haklar ile ilgili bilgilendirmeyi aşağıda bulabilirsiniz. 

1. Tanımlar

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK): 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

2. Veri Sorumlusu

Messe Frankfurt İstanbul Uluslararası Fuarcılık Limited Şirketi (Bostancı Mah.Yazmacı Tahir Sok.No.50 34744 Kadıköy/İstanbul, MERSİS No: 0619019428400015) KVKK kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla hareket etmektedir.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilir:

·         Kişisel verileriniz, muhtelif sözleşmelerin akdedilmesi, ifası ve bu sözleşmeler akdedilmeden önce yapılması gereken işlemlerin yerine getirilmesi amacıyla işlenebilir.

·         Çalışanlar ve/veya çalışan adaylarının kişisel verileri, iş akdi veya mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, şirket faaliyetlerinin şirket prosedürüne ve ilgili mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla, operasyonel faaliyetlerin, yetenek ve kariyer gelişimi faaliyetlerinin, çalışan memnuniyeti ve/veya bağlılığı süreçlerinin planlanması ve icrası için işlenebilir.   

·         Kişisel verileriniz, düzenlediğimiz organizasyonlar ve sunduğumuz hizmetler ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek için işlenebilir.

·         Kişisel verileriniz, müşteriler, fuar katılımcıları ve/veya fuar ziyaretçilerine ilişkin veri tabanlarının oluşturulması, pazarlama faaliyetlerinin sürdürülmesi, müşterilerimizi, fuar katılımcı ve ziyaretçilerini tanımak, karşılıklı iletişimi artırmak, veri analizi ve araştırma yapabilmek, hizmet kalitesini artırmak için işlenebilir.

·         Hizmet sunduğumuz fuar alanları; etkinliğin izlenmesi, ziyaretçi akışının gözlenmesi ve güvenliğin tesis edilmesi amaçlarıyla video kameralar ile kayıt altına alınmaktadır. Bu görüntüler, sonrasında herhangi başkaca bir amaç için kullanılmamaktadır.

 

4. Kişisel Verilerinizin Aktarılacağı Kişiler ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, KVKK başta olmak üzere, yürürlükteki mevzuata uygun olarak ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemlerin alınması kaydıyla, aşağıda sayınlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında bulunan gerçek veya tüzel kişilerle paylaşılabilir ve bu kişilere aktarılabilir;

·         Ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi için, iş ortaklarımız, iştiraklerimiz, grup şirketlerimiz ve hissedarlarımıza,   

·         Veri işleme faaliyetlerinde bize destek sunan hizmet sunuculara,

·         Sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizin sağlanabilmesi amacıyla tedarikçilerimize, 

·         İlgili mevzuat hükümleri uyarınca ticari faaliyetlerimizin denetimi için denetim firmalarına,

·         Hukuki yetkileri dahilinde yapacakları talepleri kapsamında, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

·         Veri aktarımı için onayınızı aldığımız diğer alıcılara.

5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, gerek tarafımızca, gerekse birlikte çalıştığımız veya yetkilendirdiğimiz veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, muhtelif sözleşmeler, çağrı merkezleri, elektronik formlar, internet sitesi,anketler,sosyal medya uygulamaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz, ayrıca, Şirketimiz ile yapmış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla da toplanabilmektedir.

Şirketimizin ticari ve idari faaliyetleri ile ilgili mevzuattan (ticaret, vergi ve SGK mevzuatı gibi) doğan yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için, kişisel verilerinizin işlenmesi ve belirli sürelerle muhafaza edilmesi gerekebilmektedir.

6. Haklarınız

Kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK’da öngörülen haklarınız şunlardır:

a)     Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)    Kişisel veriniz işlendiyse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)     Kişisel verinizin işlenme amacını ve verinizin bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e)     Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda düzeltilmesini isteme,

f)     KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g)    (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h)     İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i)      Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarla ilgili tüm taleplerinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemler ile, info@turkey.messefrankfurt.com adresine güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak veya başvuranın kimlik tespitine yarar belgelerin bir örneğinin eklendiği ıslak imzalı bir dilekçeyi aşağıdaki adrese elden veya iadeli taahhütlü mektup ile göndererek iletebilirsiniz. Talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.  

Başvuru talebinizde, kullanmayı talep ettiğiniz hakkınız ve başvurunuza konu hususa ilişkin detayları açık ve anlaşılır olmalıdır. Ayrıca, talebiniz şahsınız ile ilgili olmalı, başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkilendirilmiş olduğunuza dair belgenin ve kimliğinizi doğrular sair belgelerin başvurunuza eklenmiş olması gerekmektedir.

Posta Adresi: info@turkey.messefrankfurt.com

Saygılarımızla,

Messe Frankfurt İstanbul

Uluslararası Fuarcılık Ltd.Şti.

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş bulunmaktasınız. Daha fazla bilgi edinmek için Gizlilik Politikası’nı okuyabilirsiniz.